Algemene voorwaarden

1. Definities

Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

1.1 AV: algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtnemer: Clif Compactkraanverhuur B.V., statutair gevestigd te Lunteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78382386, die op zich neemt werkzaamheden uit te voeren zoals horizontaal/verticaal transport, tillen, hijsen, slepen of vervoeren, dan wel personeel, materieel of ruimte ter beschikking te stellen of welke andere daarmee verband houdende prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de ruimste zin van het woord.

1.3 Opdrachtgever: de (rechts)perso(o)n(en) die bij de opdracht wederpartij van opdrachtnemer is.

1.4 Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.5 Opdracht: iedere overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 e.v. BW.

1.6 Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, andere voertuigen en/of gereedschappen die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt c.q. aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

2. Toepasselijkheid en uitleg

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, alle opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.

2.2 Van deze AV kan slechts bij schriftelijke, door partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

2.3 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van deze AV laat de geldigheid van het overige deel van deze AV onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij de (ver)nietig(d)e AV.

3. Algemene verplichting van opdrachtgever ten aanzien van terreinen

3.1 Opdrachtgever draagt er (preventief) zorg voor dat de terreinen goed en veilig zijn te bereiken en te berijden.

4. Annulering van opdracht door opdrachtgever

4.1 Indien opdrachtgever de opdracht wenst te beëindigen of te wijzigen, kan dit uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. In alle gevallen blijft opdrachtgever verplicht de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden, waarbij de volgende staffel geldt:

– Indien meer dan 48 uur voor de overeengekomen (start)dag wordt beëindigd of gewijzigd is opdrachtgever 25% van de overeengekomen opdrachtsom verschuldigd;

– indien tussen de 24 en 48 uur voor de overeengekomen (start)dag wordt beëindigd of gewijzigd is opdrachtgever 50% van de overeengekomen opdrachtsom verschuldigd;

– indien op de overeengekomen (start)dag zelf wordt beëindigd of gewijzigd is opdrachtgever 100% van de overeengekomen opdrachtsom verschuldigd.

5. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van opdracht door opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten

indien:

a) opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot asbest;

b) de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving;

c) de bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken gereedschappen/materialen van opdrachtgever niet aan de wettelijke eisen voldoen;

d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige weersomstandigheden dat opdrachtnemer zich hiertoe om veiligheidsredenen genoodzaakt acht.

5.2 Indien de opgeschorte werkzaamheden niet binnen vierentwintig uur kunnen worden hervat, is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook verschuldigd zijn indien opdrachtnemer de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijdsbesteding de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.

6. Vergoeding

6.1 Opdrachtnemer stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vergoeding vast. Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege. De vastgestelde vergoeding(en) zijn uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door opdrachtnemer ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.

6.2 Indien blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte (meer)kosten.

7. Betaling

7.1 Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Dit betreft een fatale termijn.

7.2 Indien betaling niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn volledig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 2% per maand, een gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.

7.3 Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, is opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (incasso)kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, te vergoeden aan opdrachtnemer. Per geval (daaronder begrepen iedere factuur) zal opdrachtgever een bedrag van minimaal € 250,- verschuldigd zijn aan opdrachtnemer.

7.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting, verrekening of ontbinding, op welke (rechts)grond dan ook.

8. Reclames en verval van rechten van opdrachtgever

8.1 Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel omvat, dient opdrachtgever terzake eventueel waarneembare gebreken terstond bij opdrachtnemer te reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan opdrachtnemer te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door opdrachtnemer geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan opdrachtgever.

8.2 Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na het einde van de uitvoering van de opdracht bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.

8.3 Elk recht van opdrachtgever ter zake van de opdracht vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één jaar na het einde van de uitvoering van de opdracht een vordering tegen opdrachtnemer heeft ingesteld.

9. Aansprakelijkheid en Verzekering

9.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer en allen die daar werkzaam zijn beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien een aanspraak niet onder de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is de cumulatieve aansprakelijkheid van opdrachtnemer, gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook, beperkt tot een bedrag overeenkomend met eenmaal de overeengekomen vergoeding voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 5.000,-. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal daartoe beperkt zijn.

9.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer volledig vrijwaren voor aanspraken van derden die in enige relatie staan met opdrachtgever ter zake van tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten dan wel rechtsverhoudingen.

9.3 Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

10. Geschillen

10.1 Op alle geschillen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERHUUR

11. Definities

11.1 In deze bijzondere bepalingen wordt verstaan onder:

– dagen: kalenderdagen;

– machine: alle machines (zoals compact kranen) en/of materialen die door Clif krachtens overeenkomst aan een huurder worden verhuurd c.q. beschikbaar gesteld;

– Clif: verhuurder, die met huurder een huurovereenkomst sluit;

– huurder: de partij die met Clif een huurovereenkomst of gemengde overeenkomst sluit;

– huurovereenkomst: een overeenkomst van huur en verhuur die wordt aangegaan tussen huurder en Clif.

12. Huurperiode en huurprijzen

12.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één dag, tenzij anders is overeengekomen.

12.2 Indien huurder om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de machine blijft dit voor zijn risico en dit heeft daarom geen invloed op de bestaande betalingsverplichtingen, tenzij partijen schriftelijk anders afspreken.

12.3 Huurprijzen zijn de prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en bijkomende kosten (waaronder transport) van Clif volgens de door haar gehanteerde prijslijsten. Steeds de laatste versie van de prijslijsten is van toepassing op de huurovereenkomst.

12.4 De door de huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de machine is verhuurd tot en met de beëindigingsdatum, zijnde de dag waarop de machine is teruggebracht of opgehaald.

12.5 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

13. Aanvang huurovereenkomst

13.1 Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de machine aan huurder op een door huurder duidelijk omschreven locatie. Huurder en Clif spreken bij aanvang van de huurovereenkomst af of de aan-en afvoer van de machine door Clif dan wel door huurder zelf zal worden geregeld. De kosten voor aan-en afvoer van de machine komen voor rekening van huurder.

13.2 Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in het vorige lid genoemde locatie voor het betreffende transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie of anderszins de machine niet kan worden afgeleverd, is huurder de kosten voor aan- en afvoer als ware zij volledig verricht verschuldigd aan Clif.

13.3 Clif bepaalt de exacte plaats waar de machine wordt neergezet.

13.4 Clif is gerechtigd een andere machine af te leveren dan door huurder is gehuurd, mits deze andere machine geacht wordt bruikbaar te zijn voor Huurder. Clif is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen zijn aan de andere machine.

13.5 Huurder tekent bij aanvoer van de machine een ontvangstdocument voor de correcte aanvoer en juiste staat van de machine. Indien de machine buiten aanwezigheid van huurder wordt aangevoerd, heeft te gelden dat de machine wordt beschouwd als correct en in de juiste staat te zijn aangevoerd. De administratie van Clif levert dwingend bewijs op.

14. Gebruik

14.1 Zodra de machine ter beschikking is gesteld aan huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huurder zorg dragen voor de machine en deze op doeltreffende wijze beveiligen.

14.2 Huurder zal de machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is huurder verplicht Clif hiervan bij aanvang van de huurovereenkomst nadrukkelijk en schriftelijk in kennis te stellen.

14.3 Indien huurder Clif op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of schade aan de machine, zal Clif het defect of de schade terstond in behandeling nemen. Indien reparatie niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd (zater-, zon- en feestdagen niet meegerekend), zal Clif desgewenst een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervangende machine ter beschikking stellen. Deze beschikbaarstelling geldt niet in geval het defect is veroorzaakt door onzorgvuldig of onkundig gebruik, opzet en/of nalatigheid van huurder.

14.4 Gedurende de huurperiode is huurder verplicht alle ter zake geldende gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen.

Huurder vrijwaart Clif voor alle schade voortvloeiende uit het niet door huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen, e.d., benodigd voor het gebruik van de machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van huurder.

14.5 Het is de huurder uitdrukkelijk niet toegestaan:

a) de machine naar een andere locatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken;

b) aan de machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Clif en het gestelde in artikel 14.6 en 14.7;

c) de machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei wijze aan een derde ter beschikking te stellen.

14.6 Huurder zal de machine van de juiste brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de machine regelmatig reinigen.

14.7 Huurder zal dagelijks:

a) de machine controleren op juiste werking;

b) het niveau van de oliën en vloeistoffen controleren en zo nodig bijvullen conform de voorschriften;

c) de banden of rupsen controleren op goede conditie en spanning. Huurder brengt de banden of rupsen indien nodig op de voorgeschreven spanning;

d) de conditie van de diverse vloeistofsystemen van de machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.

14.8 Bij diefstal van de machine of bij het constateren van (dreigende) schade of enig defect aan de machine, is huurder verplicht hiervan Clif onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal of vernieling is huurder tevens verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien Clif enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van het bepaalde in dit artikel 14 is huurder voor deze schade jegens Clif aansprakelijk.

15. Einde Huurovereenkomst

15.1 Huurder dient de machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de huurovereenkomst af te melden bij Clif. Indien huurder de machine afmeldt op de dag waarop de machine wordt geretourneerd, heeft Clif het recht een dag extra huur in rekening te brengen.

15.2 Huurder zal de machine bij het einde van de huurovereenkomst in originele staat en volledig gereinigd opleveren, bij gebreke waarvan de herstel- en/of reinigingskosten door huurder aan Clif dienen te worden vergoed.

15.3 Indien het voor Clif niet mogelijk is de machine na afmelding direct op te halen, dient huurder ervoor te zorgen dat de machine gedurende een redelijke termijn op de locatie beveiligd kan blijven staan. Eventuele kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van huurder. Een en ander is niet van invloed op de huurprijs. Indien de machine op uitdrukkelijk verzoek van de huurder of om welke reden dan ook op de openbare weg geplaatst wordt, geschiedt zulks voor risico van huurder.

16. Ontbinding

16.1 Clif heeft het recht de huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan huurder (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Clif verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding, in geval van:

a) niet (behoorlijke of tijdige) nakoming door huurder van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst;

b) insolventie van huurder;

c) (conservatoir) beslaglegging op de machine;

d) omstandigheden bij huurder welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico voor Clif met zich brengen en/of de normale nakoming van de huurovereenkomst kunnen belemmeren;

e) omstandigheden waardoor Clif de huurovereenkomst niet langer kan nakomen.

17. Aansprakelijkheid en Verzekering

17.1 Gedurende de huurperiode is huurder jegens Clif aansprakelijk voor alle schade, tenietgaan of diefstal van/aan de machine. De machine is door Clif verzekerd overeenkomstig de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

17.2 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid van Clif beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Clif gesloten verzekering(en) aanspraak geeft c.q. geven. Indien een aanspraak niet onder de verzekering is gedekt, is de cumulatieve aansprakelijkheid van Clif, gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook, beperkt tot een bedrag overeenkomend met eenmaal de overeengekomen vergoeding voor de huurprijs waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,-. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal daartoe beperkt zijn.

17.3 Huurder vrijwaart Clif voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke op enigerlei wijze verband houdt met of voortvloeit uit de huurovereenkomst.

17.4 Clif is overigens steeds bevoegd de schade van huurder en/of derden zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waarbij de huurder gehouden is hiertoe alle medewerking te verlenen. De huurder klant is verplicht zijn/haar schade en/of die van derden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

18. Geschillen

18.1 Op alle geschillen tussen Clif en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen tussen Clif en huurder zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Gedeponeerd in november 2020 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 78382386.